L N V L  -  Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga, a.s.b.l.

Weitere Informationen:

L N V L  Haus vun der Natur Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - Email: secretary@luxnatur.lu - Web: http://www.luxnatur.lu