Fondatioun Hëllef fir d'Natur

Gemeinnützige Stiftung für Naturschutz - Etablissement d'utilité publique

Firwat
e Präis "Hëllef fir d'Natur"?

De Sënn vun desem Preis as, fir drop opmierksam ze maachen, datt d'Natur an all hire Formen (Liewensräim, Planzen an Déieren) a Gefor as. Eis Liewensweis an eis Wirtschaftsmethoden setzen hir iwerall zou:

Wat iwreg bleiwt, as am beschte Fall eng langweileg a monoton Allerweltslandschaft, déi den Numm Heemecht nët méi verdéngt, vläicht esouguer eng vergëfte Géigend, déi och fir äis an eis Kanner kee gesond Liewe méi erlabt.

An engems soll awer och klor gemach gin, dat mir alleguerten hëllefen - ob Privatleit, Veräiner, Verwaltungen, Gemengen - sief dat, datt mir äis esou behuelen, datt d'Natur nët drënner futti geet, sief et, datt mir emol nodenken, wat mir ewell futti gemaach hun . . . oder wat mir ërem gudd kënne machen.

Wat
fir eng Aarbechte kommen a Fro?

Wie
kann de "Präis" kréien?

Jidderen, deen e Projet oder eng Aarbecht opweises huet, déi mat deene Gedanken hei virdrun ze din huet: also Privatleit, Veräiner, Gemengen, Schoulklassen, Gruppen asw.

Wéi
kann een sech mellen?

D'Kandidaturen an de Schreiwes mat Photoe mussen all Joer bis den 1. November bei de President vum Jury erageschéckt gin.

Norbert STOMP
directeur vum Musée d'Histoire Naturelle
25, rue Münster
L-2160 LUXEMBOURG

De Jury kann och fir e Projet e Präis gin, deen nët virdrun ugemeld war.
Weider Renseignementer: tel 46 22 33-1

Wat
as de Präis?

De Präis get all Joer vum Kulturminister ënner dem Patronage vum Staatsminister verdeelt (op maximal 3 Leit), hie besteet aus:

All Kandidat kritt e Certificat datt hie matgemaach huet.


 
Règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d'un Prix "Hëllef fir d'Natur"
Le Ministre des Affaires Culturelles:
Vu la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l'organisation des Musées de l'Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1961 ayant pour objet de déterminer le nombre et l'organisation des services spéciaux, les attributions du personnel et les conditions de fonctionnement des Musées de l'Etat;
Vu l'article 2 du règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 portant création des Centres de Recherche Scientifiques auprès du Musée d'Histoire et d'Art et auprès du Musée d'Histoire Naturelle;
Vu l'article 02.2.33.00 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1985;
Sur proposition de Monsieur le Conservateur du Musée d'Histoire Naturelle;
Arrête
Art. 1er. Le Ministre des Affaires Culturelles, représenté par le Musée d'Histoire Naturelle et la fondation "Hëllef fir d'Natur" créent conjointement un prix "Hëllef fir d'Natur" (désigné ci-après comme "le Prix") et doté d'un montant de 200.000 frs. Ce prix est placé sous le patronage de Monsieur le Président du Gouvernement.
Le Prix récompensera une réalisation ou un engagement remarquable dans les domaines:
 • protection de la nature et de l'environnement
 • recherches et études scientifiques sur le patrimoine naturel
 • utilisation du sol
 • aménagement du territoire
 • planification et conservation du paysage
 • réserves naturelles

 • Art. 2. Peuvent bénéficier du Prix les personnes physiques ou personnes morales (associations, sociétés, administrations) de nationalité ou de droit luxembourgeois.
  Art. 3. Le Prix sera attribué annuellement. Le cas échéant le jury pourra partager le Prix entre plusieurs lauréats (trois au maximum), prescrire un sujet ou une réalisation dans un domaine déterminé, n'attribuer que partiellement le montant prévu ou reporter le Prix à l'année suivante, si aucune candidature ne lui paraît éligible.
  Art. 4. Le jury chargé de décerner le Prix se compose comme suit:
 • 1 représentant du Ministère des Affaires Culturelles
 • 1 représentant du Ministère de l'Environnement
 • 2 représentants du Musée d'Histoire Naturelle
 • 2 représentants de la fondation "Hëllef fir d'Natur"
 • 2 représentants de la fondation "Oekofonds"
 • 3 spécialistes cooptés.

 • Le jury peut se faire assister, le cas échéant, par un ou plusieurs experts.
  La présidence du jury sera assurée par le Conservateur du Musée d'Histoire Naturelle.
  Art. 5. Le jury aura le droit de publier le ou les travaux récompensés dans une forme qui lui semble appropriée. La documentation relative aux autres travaux présentés sera rendue à leurs auteurs.
  Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
  Luxembourg, le 24 mai 1985
  Le Ministre des Affaires Culturelles
  Robert Krieps  Fondatioun Hëllef fir d'Natur Haus vun der Natur Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
  Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - Email: secretary@luxnatur.lu - Web: http://www.luxnatur.lu