ORDNUNG  /  Familie                           Stand Ende 2014
Art Wissenschaftlicher Name English name Lëtzebuergesche Numm Homol.? Kat. Brut? Status Nachweise
ENTENVÖGEL  ANSERIFORMES              
Entenvögel Anatidae            
Höckerschwan Cygnus olor Mute Swan   Schwunn, Schwan (Pl.: Schwanen) C Bv JZW
Schwarzschwan Cygnus atratus Black Swan Schwaarze Schwunn, Schwaarze Schwan * D/E A
Singschwan  Cygnus cygnus Whooper Swan Wëlle Schwunn, Wëlle Schwan * A ZW
Zwergschwan Cygnus bewickii Bewick´s Swan Zwergschwunn, Zwergschwan * A A 1 – 2/4
Ringelgans  Branta bernicla Brant Goose Réngelgäns * A A 2 – 1
Kanadagans  Branta canadensis Canada Goose   Kanadagäns C Bv ZW
Weißwangengans  Branta leucopsis Barnacle Goose Nonnegäns * A A 0 – 4/89
Rothalsgans Branta ruficollis Red-breasted Goose Routhalsgäns * D/E A 0 – 1
Saatgans  Anser fabalis Bean Goose   Mouergäns (Tundragäns, Taigagäns) A ZW
Kurzschnabelgans  Anser brachyrhynchus Pink-footed Goose Kuerzschniewelgäns * A A 0 – 5/36
Blässgans  Anser albifrons Greater White-fronted Goose   Blessgäns A W
Zwerggans Anser erythropus Lesser White-fronted Goose Zwerggäns * D/E A 0 – 1
Graugans  Anser anser Greylag Goose   Grogäns A bv ZW
Nilgans  Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose   Nilgäns C Bv JW
Brandgans  Tadorna tadorna Common Shelduck   Brandgäns A Z
Rostgans Tadorna ferruguinea Ruddy Shlduck Raschtgäns C J
Streifengans Anser indicus Bar-headed Goose Sträifegäns C J
Mandarinente Aix galericulata Mandarin Duck Mandarinint C J
Brautente Aix sponsa Wood Duck Brautint * C A
Schnatterente  Anas strepera Gadwall   Schnadderint A ZW
Pfeifente  Anas penelope Eurasian Wigeon   Päifint A ZW
Krickente  Anas crecca Eurasian Teal   Wanterint, Krickint A ZW
Stockente  Anas platyrhynchos Mallard   Wëll Int, Stackint A Bv JZW
Spießente  Anas acuta Northern Pintail   Spiissint A ZW
Knäkente  Anas querquedula Garganey   Summerint, Knäckint A bv Z
Löffelente  Anas clypeata Northern Shoveler   Läffelint A ZW
Kolbenente  Netta rufina Red-crested Pochard   Krounenint A ZW
Moorente  Aythya nyroca Ferruginous Duck   Mouerint A ZW
Tafelente  Aythya ferina Common Pochard   Tafelint A bv JW
Reiherente  Aythya fuligula Tufted Duck   Reeërint A R JZW
Bergente  Aythya marila Greater Scaup   Biergint A ZW
Eiderente  Somateria mollissima Common Eider Eiderint * A G G – 13/17
Eisente  Clangula hyemalis Long-tailed Duck Äisint * A G 0 – 8/10
Trauerente  Melanitta nigra Black Scoter Schwaarz Mierint * A G G – 12/21
Samtente  Melanitta fusca Velvet Scoter Brong Mierint * A G G – 14/37
Schellente  Bucephala clangula Common Goldeneye   Schellint A ZW
Zwergsäger  Mergellus albellus Smew   Klenge Seeër A ZW
Gänsesäger  Mergus merganser Common Merganser   Grousse Seeër A ZW
Mittelsäger  Mergus serrator Red-breasted Merganser Mëttelseeër * A G G – 11/18
Kappensäger  Mergus cucullatus Hooded Merganser Kapeseeër * D/E
HÜHNERVÖGEL  GALLIFORMES              
Glatt- und Raufußhühner Phasianidae          
Wachtel  Coturnix coturnix Common Quail   Wuechtel A EN Z
Fasan  Phasianus colchicus Common Pheasant   Fasan C Bv J
Rebhuhn  Perdix perdix Grey Partridge   Feldhong A CR J
Rothuhn Alectoris rufa Red-legged Partridge Routhong * B A 1 – 0
Haselhuhn Tetrastes bonasia Hazel Grouse   Bëschhong A EN J
Birkhuhn  Tetrao tetrix Black Grouse Bierkhong * B RE A Bv – 0
LAPPENTAUCHER  PODICIPEDIFORMES            
Lappentaucher Podicipedidae            
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis Little Grebe   Däichelchen A NT JZW
Haubentaucher  Podiceps cristatus Great Crested Grebe   Hauwendaucher A R JZW
Rothalstaucher  Podiceps grisegena Red-necked Grebe Routhalsdaucher * A G G – 20
Ohrentaucher  Podiceps auritus Horned Grebe Ouerendaucher * A G G – 10/29
Schwarzhalstaucher  Podiceps nigricollis Black-necked Grebe Schwaarzhalsdaucher * A G G – 12/26
SEETAUCHER  GAVIIFORMES            
Seetaucher Gaviidae            
Eistaucher  Gavia immer Great Northern Loon Äisdaucher * A A  0 – 1
Sterntaucher  Gavia stellata Red-throated Loon Stärendaucher * A G G – 8/9
Prachttaucher  Gavia arctica Black-throated Loon Arkteschen Daucher * A G G – 15/17
RÖHRENNASEN  PROCELLARIIFORMES            
Sturmschwalben Hydrobatidae          
Wellenläufer Oceanodroma leucorhoa Leach´s Storm Petrel Welleleefer * A A 0 – 1
RUDERFÜßLER  PELICANIFORMES            
Pelecanidae Pelikane
Rötelpelikan Pelecanus rufescens Pink-backed Pelican Afrikanesche Pelikan * D/E A 0 - 1
Tölpel Sulidae            
Basstölpel Sula bassana Northern Gannet Mierdëlpes * A A 0 – 4  
Kormorane Phalacrocoracidae            
Kormoran Phalacrocorax carbo Great Cormorant   Kormoran A ZWJ  
Ibisse Threskiornithidae            
Löffler Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill Läffeler * A A  1 – 3/9
Sichler Plegadis falcinellus Glossy Ibis Brongen Ibis * A A 0 – 2
SCHREITVÖGEL  CICONIIFORMES            
Reiher Ardeidae            
Rohrdommel Botaurus stellaris Eurasian Bittern   Grouss Dommel, Mouerochs A ZW
Zwergdommel  Ixobrychus minutus Little Bittern   Kleng Dommel A R Z
Nachtreiher  Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron Nuetsreeër * A G G – 13/15
Rallenreiher  Ardeola ralloides Squacco Heron Rallereeër * A A 2 – 4/5
Kuhreiher Bubulcus ibis Cattle Egret Koureeër * A A 0 – 4
Silberreiher Casmerodius albus Great White Egret   Grousse wäisse Reeër, Sëlwerreeër A Z
Graureiher  Ardea cinerea Grey Heron   Groreeër A NT JZW
Purpurreiher  Ardea purpurea Purple Heron   Purpurreeër A Z
Seidenreiher  Egretta garzetta Little Egret   Klenge wäisse Reeër, Seidereeër A Z
Störche Ciconiidae            
Schwarzstorch Ciconia nigra Black Stork   Schwaarze Stuerk, Schwarze Storch A VU Z
Weißstorch  Ciconia ciconia White Stork   Wäisse Stuerk, W. Storch (Pl.: Storchen) A bv Z
GREIFVÖGEL  ACCIPITRIFORMES            
Fischadler Pandionidae            
Fischadler Pandion haliaetus Osprey   Fëschadler A Z
Habichtartige Accipitridae            
Bartgeier Gypaetus barbatus Lammergeier Baartgeier * D/E A 0 – 1
Gänsegeier Gyps fulvus Griffon Vulture Gänsegeier * A A 0 – 3
Weissrückengeier Gyps africanus White-backed Vulture Afrikanesche Gänsegeier * C A 0 - 1
Schmutzgeier Neophron percnopterus Aegyptian Vulture Schmotzgeier * A0 A 0 – 1
Wespenbussard Pernis apivoris European Honey Buzzard   Harespelsfrësser A Bv Z
Schlangenadler  Circaetus gallicus Short-toed Snake Eagle Schlaangenadler * A A 1 – 4
Schelladler Aquila clanga Greater Spotted Eagle Schelladler * A A 0 – 3
Zwergadler  Aquila pennata Booted Eagle Zwergadler * A0 A  0 – 2/4
Steppenweihe  Circus macrourus Pallid Harrier Steppenhénkeldéif, Steppewei * A A 1 – 6
Kornweihe  Circus cyaneus Northern Harrier   Wanterhénkeldéif, Wanterwei A bv ZW
Wiesenweihe  Circus pygargus Montagu´s Harrier   Wisenhénkeldéif, Wisewei A bv Z
Rohrweihe  Circus aeruginosus Western Marsh Harrier   Brongen Hénkeldéif, Brong Wei A bv Z
Habicht  Accipiter gentilis Northern Goshawk   Huer, Héngerdéif A VU JZW
Sperber  Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk   Spréiwenhuer A Bv JZW
Rotmilan  Milvus milvus Red Kite   Roude Schéierschwanz, Roude Milan A VU JZ
Schwarzmilan  Milvus migrans Black Kite   Schwaarze Schéierschwanz, Schw. Milan A V Z
Seeadler  Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle Séiadler * A A 2 – 6
Raufußbussard Buteo lagopus Rough-legged Buzzard Nordesche Bussar, Gestiwwelte Bussar * A A  0 – 73/83  (1985 <)
Mäusebussard  Buteo buteo Common Buzzard   Bussar A Bv JZW
FALKEN  FALCONIFORMES            
Falken Falconidae            
Merlin  Falco columbarius Merlin   Merlin   A Z
Rotfußfalke  Falco vespertinus Red-footed Falcon Routpattfallek * A A  1 – 5
Baumfalke  Falco subbuteo Eurasian Hobby   Bamfallek A V Z
Wanderfalke  Falco peregrinus Peregrine   Wanderfallek, Spuervull A VU ZW
Wüstenfalke Falco peregrinoides Barbary Falcon Wüstefallek * C A 0 – 1
Gerfalke Falco rusticolus Gyrfalcon Gerfallek * C A 0 – 1
Würgfalke Falco cherrug Saker Sakerfallek * C A 0 – 1
Turmfalke Falco tinnunculus Common Kestrel   Kréchel, Tuermfallek A Bv JZW
KRANICHVÖGEL  GRUIFORMES              
Kraniche Gruidae            
Kranich Grus grus Common Crane   Krukert, Huergäns A Z
Trappen Otididae            
Großtrappe Otis tarda Great Bustard Grouss Trapp * B A 3/7 – 0  
Zwergtrappe Tetrax tetrax Little Bustard Kleng Trapp * A A 0 – 1
Rallen Rallidae            
Wasserralle Rallus aquaticus Water Rail   Waasserrall A V JZW
Wachtelkönig Crex crex Corncrake   Wuechtelkinnek A CR Z
Tüpfelsumpfhuhn  Porzana porzana Spotted Crake   Getëppelt Rall, Parzeläinshéngchen A bv Z
Zwergsumpfhuhn Porzana pusilla Baillon's Crake Zwergrall * A A 0 – 1
Kleines Sumpfhuhn  Porzana parva Little Crake Kleng Rall * A A 2 – 7
Teichhuhn  Gallinula chloropus Common Moorhen   Waasserhéngchen A Bv JZW
Bläßhuhn Fulica atra Eurasian Coot   Blesshong A Bv JZW
WAT-, ALKEN-, und MÖWENVÖGEL  CHARADRIIFORMES                
Triele Burhinidae            
Triel Burhinus oedicnemus Eurasian Stone Curlew Dril * A A 2 – 2  
Austernfischer Haematopodidae  
Austernfischer Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher   Mierkréi A Z
Säbelschnäblerverwandte Recurvirostridae
Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta Pied Avocet   Säwelschniewel A Z
Regenpfeiferverwandte Charadriidae
Kiebitzregenpfeifer  Pluvialis squatarola Grey Plover Sëlwerwakeleefer * A A 0 – 5/6
Goldregenpfeifer  Pluvialis apricaria European Golden Plover Goldwakeleefer A Z
Kiebitz  Vanellus vanellus European Lapwing   Piwitsch A CR JZW
Steppenkiebitz Vanellus gregarius Sociable Plover Steppepiwitsch * A A  0 – 1
Flussregenpfeifer Charadrius dubius Little Ringed Plover   Klenge Wakeleefer A EN Z
Sandregenpfeifer  Charadrius hiaticula Common Ringed Plover   Grousse Wakeleefer A Z
Seeregenpfeifer  Charadrius alexandrinus Kentish Plover Mierwakeleefer * A A 0 – 2/6
Mornellregenpfeifer  Charadrius morinellus Eurasian Dotterel Mornell * A A 2 – 9/15
Schnepfenverwandte Scolopacidae
Regenbrachvogel  Numenius phaeopus Whimbrel   Klenge Broochvull A Z
Großer Brachvogel Numenius arquata Eurasian Curlew   Grousse Broochvull, Schneppekinnek A Z
Uferschnepfe  Limosa limosa Black-tailed Godwit   Wiseschnepp A Z
Pfuhlschnepfe Limosa lapponica Bar-tailed Godwit Pullschnepp * A G G – 5/11
Waldschnepfe  Scolopax rusticola Eurasian Woodcock   Bëschschnepp A DD JZW
Zwergschnepfe  Lymnocryptes minimus Jack Snipe   Zwergschnepp, Daf Bekassinn A ZW
Doppelschnepfe  Gallinago media Great Snipe Duebel Bekassinn * B A 2 – 0
Bekassine  Gallinago gallinago Common Snipe   Bekassinn A RE Z
Odinshühnchen  Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope Odinshéngchen * A0 A 0 – 1
Thorshühnchen  Phalaropus fulicarius Red Phalarope Thorshéngchen * A A 0 – 1
Flussuferläufer  Actitis hypoleucos Common Sandpiper   Uferleefer A Z
Dunkler Wasserläufer  Tringa erythropus Spotted Redshank   Donkele Waasserleefer A Z
Rotschenkel  Tringa totanus Common Redshank   Routpatt A Z
Teichwasserläufer  Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper Kleng Gréngpatt * A0 A 0 – 2/3
Grünschenkel  Tringa nebularia Common Greenshank   Gréngpatt A Z
Waldwasserläufer  Tringa ochropus Green Sandpiper   Bëschwaasserleefer A Z
Bruchwasserläufer  Tringa glareola Wood Sandpiper   Mouerwaasserleefer A Z
Kampfläufer  Philomachus pugnax Ruff   Kampfleefer, Wandmécher A Z
Steinwälzer  Arenaria interpres Ruddy Turnstone Steeleefer * A0 G 0 – 5/10
Knutt Calidris canutus Great Knot   Knutt A Z
Sanderling  Calidris alba Sanderling Sanderleng * A A 0 – 5
Zwergstrandläufer  Calidris minuta Little Stint   Zwergsandleefer A Z
Temminckstrandläufer Calidris temminckii Temminck´s Stint Temmincksandleefer * A G G – 23/42
Graubrust-Strandläufer Calidris melanotos Pectoral Sandpiper Grobroschtsandleefer * A A 0 – 1
Sichelstrandläufer  Calidris ferruginea Curlew Sandpiper   Séchelsandleefer A Z
Alpenstrandläufer  Calidris alpina Dunlin   Alpesandleefer A Z
Raubmöwen Stercorariidae            
Falkenraubmöwe  Stercorarius longicaudus Long-tailed Jaeger Kleng Skua * A A 0 – 1
Spatelraubmöwe Stercorarius pomarinus Pomarine Jaeger Sibiresch Skua * A A 0 – 2
Skua  Stercorarius skua Great Skua Skua * B A 1 – 0  
Möwen Laridae            
Dreizehenmöwe  Rissa tridactyla Black-legged Kittiwake Dräizéiweméiw * A A 1 – 7
Zwergmöwe Hydrocoleus minutus Little Gull   Zwergméiw A Z
Lachmöwe  Larus ridibundus Common Black-headed Gull   Laachméiw A ZW
Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus Mediterranean Gull   Schwaarzkappméiw A Z
Sturmmöwe  Larus canus Mew Gull   Stuermméiw A ZW
Mantelmöwe  Larus marinus Great Black-backed Gull Mantelméiw * A G G – 8/12
Silbermöwe  Larus argentatus Herring Gull Sëlwerméiw ** A G G – 28/35
Mittelmeermöwe  Larus michahellis Yellow-legged Gull Mëttelmierméiw ** A G 0 – 15/16
Steppenmöwe  Larus cachinnans Steppe Gull Steppeméiw ** A G 0 – 24/34
Heringsmöwe Larus fuscus Lesser Black-backed Gull Kleng Mantelméiw ** A G G – 22/62  
Schwalbenmöwe Xema sabini Sabine's Gull Schmuewelsméiw * A A 0 – 1
Seeschwalben Sternidae            
Zwergseeschwalbe  Sternula albifrons Little Tern Zwergséischmuewel * A A 1 – 4/10
Lachseeschwalbe Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern Laachséischmuewel * A A 1 – 1
Raubseeschwalbe  Hydroprogne caspia Caspian Tern Kaspesch Séischmuewel * A A 0 – 3/4
Weißbart-Seeschwalbe  Chlidonias hybrida Whiskered Tern Wäissbaartséischmuewel * A A 0 – 3
Weißflügel-Seeschwalbe  Chlidonias leucopterus White-winged Tern Wäissflilleksséischmuewel * A A  0 – 2/3
Trauerseeschwalbe  Chlidonias niger Black Tern   Schwaarz Séischmuewel A Z
Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis Sandwich Tern Mierséischmuewel * A A  0 – 2/4
Flussseeschwalbe  Sterna hirundo Common Tern   Flossséischmuewel A bv Z
TAUBEN  COLUMBIFORMES              
Tauben Columbidae            
Straßentaube Columba livia f.domestica Feral Common Pigeon Hausdauf C Bv J
Hohltaube  Columba oenas Stock Dove   Kleng Bëschdauf, Hueldauf A Bv Z
Ringeltaube  Columba palumbus Common Wood Pigeon   Grouss Bëschdauf A Bv JZW
Türkentaube  Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove   Tierkendauf A Bv J
Turteltaube  Streptopelia turtur European Turtle Dove   Duerteldauf A EN Z
KUCKUCKE  CUCULIFORMES              
Kuckucke Cuculidae            
Kuckuck Cuculus canorus Common Cuckoo   Guckuck A EN Z
EULEN  STRIGIFORMES              
Schleiereulen Tytonidae            
Schleiereule Tyto alba Barn Owl   Tuermeil, Schleiereil A NT J
Eulen Strigidae            
Raufußkauz  Aegolius funereus Boreal Owl   Kazekapp A Z
Steinkauz  Athene noctua Little Owl   Steekauz, Steekäizchen A EN J
Sperbereule  Surnia ulula Northern Hawk Owl Gesträiften Eil * A A 0 – 1
Zwergohreule Otus scops Eurasian Scops-Owl Zwerghuereil * B A 1/2 – 0
Waldohreule  Asio otus Long-eared Owl   Bëscheil, Huereil A Bv J
Sumpfohreule  Asio flammeus Short-eared Owl   Broocheil A ZW
Uhu  Bubo bubo Eurasian Eagle Owl   Uhu A VU J
Schneeeule Bubo scandiacus Snowy Owl Schnéieil * B A  1 – 0
Waldkauz  Strix aluco Tawny Owl   Bëschkauz A Bv J
SCHWALMVÖGEL  CAPRIMULGIFORMES        
Nachtschwalben Caprimulgidae            
Ziegenmelker  Caprimulgus europaeus  European Nightjar   Fléimouk A RE Z
SEGLER  APODIFORMES              
Segler Apodidae            
Mauersegler Apus apus Common Swift   Leeëndecker A NT Z
RACKENVÖGEL  CORACIIFORMES          
Racken Coraciidae            
Blauracke Coracias garrulus European Roller Bloe Rackert * A A  1 – 4
Eisvögel Alcedinidae            
Eisvogel Alcedo atthis Common Kingfisher   Äisvull A NT J
Spinte Meropidae            
Bienenfresser Merops apiaster European Bee-eater   Beiefrësser A bv Z
Wiedehopfe Upupidae            
Wiedehopf Upupa epops Eurasian Hoopoe   Mitock A RE Z
SPECHTVÖGEL  PICIFORMES            
Spechte Picidae            
Wendehals Jynx torquilla Eurasian Wryneck   Dréihälschen A VU Z
Grauspecht  Picus canus Grey-headed Woodpecker   Groe Spiecht A NT J
Grünspecht  Picus viridis European Green Woodpecker   Grénge Spiecht A Bv J
Schwarzspecht Dryocopus martius Black Woodpecker   Schwaarze Spiecht A Bv J
Buntspecht  Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker   Bontspiecht A Bv J
Mittelspecht  Dendrocopos medius Middle Spotted Woodpecker   Mëttelspiecht A Bv J
Kleinspecht  Dryobates minor Lesser Spotted Woodpecker   Klenge Spiecht A NT J
SPERLINGSVÖGEL  PASSERIFORMES              
Pirole Oriolidae            
Pirol Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole   Piroul, Goldmärel A Bv Z
Würger Laniidae            
Rotkopfwürger  Lanius senator Woodchat Shrike   Rouden Neimäerder A RE Z
Schwarzstirnwürger  Lanius minor Lesser Grey Shrike Klenge groen Neimäerder * A RE A Bv – 1
Neuntöter Lanius collurio Red-backed Shrike   Klengen Neimäerder A NT Z
Raubwürger  Lanius excubitor Great Grey Shrike   Grousse groen Neimäerder A CR JZW
Krähen Corvidae            
Elster  Pica pica Eurasian Magpie   Kréi A Bv J
Eichelhäher Garrulus glandarius Eurasian Jay   Markollef A Bv J
Tannenhäher  Nucifraga caryocatactes Spotted Nutcracker   Nëssknacker A Z W
Dohle Coloeus monedula Western Jackdaw   Steekueb A Bv J
Saatkrähe  Corvus frugilegus Rook   Hierschtkueb A Bv JZW
Rabenkrähe  Corvus corone Carrion Crow   Bëschkueb A Bv J
Nebelkrähe Corvus cornix Hooded Crow Groe Kueb * A G
Kolkrabe Corvus corax Northern Raven   Ramm A VU Z
Beutelmeisen Remizidae            
Beutelmeise Remiz pendulinus Eurasian Penduline Tit   Beidelmees A bv Z
Meisen Paridae            
Blaumeise  Parus caeruleus Blue Tit   Blomees A Bv J
Kohlmeise  Parus major Great Tit   Schielmees A Bv J
Haubenmeise  Parus cristatus European Crested Tit   Hauwemees A Bv J
Tannenmeise Parus ater Coal Tit   Dännemees A Bv J
Sumpfmeise Parus palustris Marsh Tit   Gro Mees A Bv J
Weidenmeise  Parus montanus Willow Tit   Weidemees A NT J
Lerchen Alaudidae            
Kalanderlerche Melanocorypha calandra Calandra Lark Kalanderléierchen * B A 1 – 0
Haubenlerche  Galerida cristata Crested Lark   Hauweléierchen A RE Z
Heidelerche  Lullula arborea Woodlark   Bëschléierchen, Muedeléinchen A EN Z
Feldlerche  Alauda arvensis Eurasian Skylark   Léierchen, Léiweckelchen A VU ZW
Ohrenlerche  Eremophila alpestris Horned Lark Ouereléierchen * A0 A 0 – 1/48  
Schwalben Hirundinidae            
Uferschwalbe Riparia riparia Sand Martin   Grondschmuewel, Sandschmuewel A EN Z
Rauchschwalbe  Hirundo rustica Swallow   Stallschmuewel, Schaaschtechschmuewel NT NT Z  
Mehlschwalbe  Delichon urbicum Common House Martin   Hausschmuewel, Fënsterschmuewel A NT Z
Rötelschwalbe  Cecropis daurica Red-rumped Swallow Roudelzeg Schmuewel * A A  0 – 1  
Bartmeisen Panuridae            
Bartmeise Panurus biarmicus Bearded Reedling   Baartmees A Z
Schwanzmeisen Aegithalidae            
Schwanzmeise Aegithalos caudatus Long-tailed Bushtit   Schwanzmees A Bv J
Buschsänger Cettiidae
Seidensänger Cettia cetti Cetti's Warbler Seidesänger * A A 0 – 2
Laubsänger Phylloscopidae            
Waldlaubsänger  Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler   Bliedervillchen A NT Z
Berglaubsänger Phylloscopus bonelli Western Bonelli's Warbler Bonelli Bliedervillchen * A A 0 – 1
Dunkellaubsänger Phylloscopus fuscatus Dusky Warbler Donkele Bliedervillchen * A A 0 – 3
Fitis  Phylloscopus trochilus Willow Warbler   Fittis A Bv Z
Zilpzalp  Phylloscopus collybita Common Chiffchaff   Zillzapp A Bv Z
Goldhähnchen-Laubsänger  Phylloscopus proregulus Pallas´s Leaf Warbler Pallasbliedervillchen * A0 A 0 – 1
Gelbbrauen-Laubsänger  Phylloscopus inornatus Yellow-browed Warbler Sibiresche Bliedervillchen * A A 0 – 8
Grassänger Megaluridae            
Feldschwirl  Locustella naevia Grasshopper Warbler   Schwirrel A Bv Z
Schlagschwirl Locustella fluviatilis River Warbler Flossschwirrel * A0 A 0 – 1
Rohrschwirl  Locustella luscinioides Savi´s Warbler Lëtscheschwirrel *** A G  0 – 23/26
Rohrsängerverwandte Acrocephalidae
Mariskenrohrsänger Acrocephalus melanopogon Moustached Warbler Donkele Jäizert * A A 0 – 3
Seggenrohrsänger  Acrocephalus paludicola Aquatic Warbler Dachskäppchen *** A G 0 – 41/46
Schilfrohrsänger  Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler   Gesträifte Jäizert A CR Z
Buschrohrsänger  Acrocephalus dumetorum Blyth's Reed Warbler Heckejäizert * A A  0 – 1
Sumpfrohrsänger  Acrocephalus palustris Marsh Warbler   Suppejäizert A Bv Z
Teichrohrsänger  Acrocephalus scirpaceus European Reed Warbler   Klenge Jäizert A NT Z
Feldrohrsänger Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler Feldjäizert * A A 0 – 2
Drosselrohrsänger  Acrocephalus arundinaceus Great Reed Warbler   Grousse Jäizert A R Z
Gelbspötter  Hippolais icterina Icterine Warbler   Giele Sproochmates A RE Z
Orpheusspötter Hippolais polyglotta Melodious Warbler   Orpheussproochmates A Bv Z
Buschspötter Hippolais caligata Booted Warbler Heckesproochmates * A A 0 – 1
Grasmücken Sylvidae            
Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla Eurasian Blackcap   Schwaarz Graatsch A Bv Z
Gartengrasmücke  Sylvia borin Garden Warbler   Gaardegraatsch A Bv Z
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria Barred Warbler Gesträifte Graatsch * A A  0 – 9
Orpheusgrasmücke  Sylvia hortensis Western Orphean Warbler Orpheusgraatsch * B A 1 – 0
Klappergrasmücke  Sylvia curruca Lesser Whitethroat   Babbelgraatsch, Mëllerchen A Bv Z
Dorngrasmücke  Sylvia communis Common Whitethroat   Heckegraatsch A Bv Z
Goldhähnchen Regulidae            
Wintergoldhähnchen  Regulus regulus Goldcrest   Dommendéck A Bv J
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla Firecrest   Feierkäppchen A Bv Z
Seidenschwänze Bombycillidae            
Seidenschwanz Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing   Peschtvull, Seideschwanz A W
Mauerläufer Tichodromidae            
Mauerläufer Tichodroma muraria Wallcreeper Mauerleefer * A A 2/3 – 1/2  
Kleiber Sittidae            
Kleiber Sitta europaea Eurasian Nuthatch   Kuesleefer A Bv J
Baumläufer Certhiidae            
Waldbaumläufer Certhia familiaris Eurasian Treecreeper   Bëschbamleefer A Bv J
Gartenbaumläufer  Certhia brachydactyla Short-toed Treecreeper   Gaardebamleefer A Bv J
Zaunkönige  Troglodytidae            
Zaunkönig Troglodytes troglodytes Winter Wren   Maiskinnek, Zonkebutz A Bv J
Stare Sturnidae            
Star Sturnus vulgaris Common Starling   Spréiw A Bv v J
Wasseramseln Cinclidae            
Wasseramsel Cinclus cinclus White-throated Dipper   Waassermärel A NT J
Drosseln Turdidae            
Misteldrossel  Turdus viscivorus Mistle Trush   Läischter, Mëspeldréischel A Bv J
Ringdrossel  Turdus torquatus Ring Ouzel   Réngmärel A Z
Amsel  Turdus merula Blackbird   Märel A Bv J
Wacholderdrossel  Turdus pilaris Fieldfare   Jackert A Bv J
Singdrossel Turdus philomelos Song Thrush   Dréischel A Bv JZ
Rotdrossel  Turdus iliacus Redwing   Routdréischel A ZW
Fliegenschnäpper Muscicapidae            
Grauschnäpper Muscicapa striata Spotted Flycatcher   Groe Méckefänkert A Bv Z
Zwergschnäpper  Ficedula parva Red-breasted Flycatcher Klenge Méckefänkert * A0 A 0 – 1
Trauerschnäpper  Ficedula hypoleuca European Pied Flycatcher   Schwaarze Méckefänkert A Bv Z
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis Collared Flycatcher Kollisméckefänkert * A A 2 – 1
Steinrötel Monticola saxatilis Rock Thrush Rout Steemärel * B A 1/2 – 0
Braunkehlchen  Saxicola rubetra Whinchat   Brongbrëschtchen A RE Z
Schwarzkehlchen  Saxicola rubicola Common Stonechat   Schwaarzbrëschtchen, Jodeck A Bv Z
Rotkehlchen Erithacus rubecula European Robin   Routbrëschtchen A Bv JZW
Nachtigall  Luscinia megarhynchos Common Nightingale   Nuechtegailchen A Bv Z
Blaukehlchen  Luscinia svevica Bluethroat   Blobrëschtchen A RE Z
Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros Black Redstart   Hausroutschwanz A Bv Z
Gartenrotschwanz  Phoenicurus phoenicurus Common Redstart   Gaarderoutschwanz A NT Z  
Steinschmätzer  Oenanthe oenanthe Northern Wheatear   Broochschësser A CR Z
Braunellen Prunellidae            
Alpenbraunelle  Prunella collaris Alpine Accentor Alpenheckeschlëffer, Alpenheckestéisser * A0 A 0 – 1
Heckenbraunelle Prunella modularis Dunnock   Heckeschlëffer, Heckestéisser A Bv JZW
Bergbraunelle Prunella montanella Siberian Accentor Biergheckeschlëffer, Biergheckestéisser * A A 0 – 1  
Sperlinge Passeridae            
Haussperling Passer domesticus House Sparrow   Hausspatz A NT J
Feldsperling  Passer montanus Eurasian Tree Sparrow   Feldspatz A NT J
Schneesperling Montifringilla nivalis White-winged Snowfinch Schnéifénk * B A 1 – 0  
Stelzen Motacillidae            
Spornpieper Anthus richardi Richard´s Pipit Grousse Piipsert * A0 A 0 – 1
Brachpieper  Anthus campestris Tawny Pipit   Broochpiipsert A RE Z
Baumpieper  Anthus trivialis Tree Pipit   Bampiipsert A NT Z
Wiesenpieper  Anthus pratensis Meadow Pipit   Wisepiipsert A CR Z
Rotkehlpieper  Anthus cervinus Red-throated Pipit Roude Piipsert * A A  0 – 3/20
Bergpieper  Anthus spinoletta Water Pipit   Waasserpiipsert A W
Wiesenschafstelze  Motacilla flava Blue-headed Yellow Wagtail   Wisepanewippchen A EN Z
Gelbkopf-Schafstelze Motacilla flavissima British Yellow Wagtail           Englesche Panewippchen * A A 0 – 2
Maskenschafstelze Motacilla feldegg Black-headed Yellow Wagtail Balkanpanewippchen * A A 0 – 2
Thunbergschafstelze Motacilla thunbergi Grey-headed Yellow Wagtail        Nordesche Panewippchen A Z
Gebirgsstelze  Motacilla cinerea Grey Wagtail   Wanterpanewippchen A Bv J
Bachstelze  Motacilla alba White Wagtail   Panewippchen A Bv Z
Trauerbachstelze Motacilla yarrellii Pied Wagtail           Schwaarze Panewippchen * A G 0 – 3/4
Finken Fringillidae            
Buchfink Fringilla coelebs Common Chaffinch   Poufank A Bv J
Bergfink  Fringilla montifringilla Brambling   Nordesche Poufank, Éisleker Poufank A ZW
Kernbeißer  Coccothraustes coccothraustes Hawfinch   Kiischteknäppchen A Bv JZW
Gimpel  Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch   Pillo A Bv JZW
Karmingimpel Carpodacus erythrinus Common Rosefinch Roude Pillo * A A 0 – 3
Fichtenkreuzschnabel  Loxia curvirostra Red Crossbill   Kräizschniewel A Bv JZW
Girlitz  Serinus serinus European Serin   Girrelitz A NT Z
Grünling  Carduelis chloris European Greenfinch   Grénge Fénk A Bv JZW
Stieglitz  Carduelis carduelis European Goldfinch   Dëschtelpéckchen A bv Z
Erlenzeisig  Carduelis spinus Eurasian Siskin   Gréngen Zeisel A Bv JZW
Bluthänfling  Carduelis cannabina Common Linnet   Fluesfénk A NT JZW
Birkenzeisig  Carduelis flammea Common Redpoll   Rouden Zeisel A W
Ammern Emberizidae            
Schneeammer Calcarius nivalis Snow Bunting Schnéimësch * A0 A 0 – 2/3
Grauammer Emberiza calandra Corn Bunting   Gro Mësch A RE JZW
Goldammer  Emberiza citrinella Yellowhammer   Gielemännchen, Giel Mësch A NT JZW
Zaunammer Emberiza cirlus Cirl Bunting Zonkmësch * A RE G G – 21/23
Zippammer  Emberiza cia Rock Bunting Zippmësch * A G G – 12/15
Ortolan  Emberiza hortulana Ortolan Bunting Ortolan * A G G – 18/28
Rohrammer  Emberiza schoeniclus Common Reed Bunting   Weidemësch A NT Z
mit * markierte Arten müssen der Luxemburger Homologationskommission gemeldet werden ** nur Beobachtungen ausserhalb des Moseltals sind homologationspflichtig *** nur Beobachtungen ausserhalb der Vogelberingung sind homologationspflichtig