Organisatiounen 1998
03.02.  Konferenz "Voyage dans le monde des insectes" am Naturmusee (26 Persounen)
12.02. Diasshow am Altersheem Konvikt (25 P)
16.02. Diasshow am Naturmusee (25P)
20.02. Generalversammlung 1997
10.03. Sortie mam Bus mat 25 Bewunner aus dem Altersheim Konvikt an de Naturmusee
14.03. Diasshow ,,mat den Aen op iwwer d'Kockelscheier" am Institut Emile Metz zu Dummeldéng
06.-25.04 Ausstellung ,,d'Vigel an hir Fiederen" am Haus vun der Natur (HvdN)
01.05. Ausstellung "d'Vigel mat hire Näschter an Eer" zu Déifferdéng
10.05. Ausfluch vun der Sektioun (45 P) op d'Baggerweieren an op d'Saarschleife
12.05. Rallye-Nature op der Kockelscheier
16.05. Start vun der Naschtkëschtebotz (180) a Beréngung op der Kockelscheier an de Stadparken
15.06. Ausstellung ,,d'Vigel an hir Eer" op der Fête de la Nature" zu Walfer.
07.-11.09. sechs Comitémemberen begleeden d'Juniorsektioun op hirer Studierees an de Marquenterre / Baie de la Somme (F)
20.09. mir weisen d'LNVL-Ausstellung ,,Hecken a Friichten" um Quetschefest am Konvikt.
15.10. Sortie mat 16 Bewunner aus dem Altersheem Konvikt an d'Stater Parken
13.11. mir planzen um Terrain vum HvdN zwee Uebstbeem déi vun de Bewunner aus dem Altersheem Konvikt gestëft goufen (18 P)
14.11. Dag vum Bam 1998: d'Sektioun, zesummen mat Kanner vum PANDA-CLUB, planzt am Bongert Cents vun der Fondatioun "Hëllef fir d'Natur" sechs Birebeem, 6 Päerdsbier- an eng 100 Heckeplanzen. mir planzen 100 Heckesträiss um Terrain vum Kolléisch
13. + 2o.12. Krëschtstand an der Groussgaass

 
Participatiounen 1998
23. - 25.01. Ausstellung ,,d'Vigel mat hire Näschter an Eer" op der 21. Bartrénger Klengdéierenausstellung
25.03. Generalversammlung vun de "Frénn vum Naturmusee" Diskussiounsowend vun der Liga am HvdN Generalversammlung vun der Asbl ,,Fir de Gréngewald"
28.03.  Generalversamrnlung vun der Liga
06.05.  Réunioun vun der Asbl "d'Haus vun der Natur"
16. - 24.05.  Permanence um LNVL-Stand op der FIL
07.06.  Gréngen Zuch 1998
21.06.  Permanence um Fest vun der Natur bäim HvdN
18. - 20.09. Permanence um LNVL-Stand op der Ökofoire
24.09. Réunioun vun der Asbl ,,d'Haus vun der Natur"
03.10. European Birdwatch Day
09.10. Regional Sektiounsversammlung am HvdN
15.11.  Permanence um Planzen- a Biobaueremaart bäim HvdN
21.11.  Versammlung vun allen LNVL-Sektiounen am HvdN